ここから本文です

投稿コメント一覧 (224コメント)

 • Kaibano Tourai to narou (ookiku ookiku ↓)Osita toki no mi
  NaーZeka? Soreha Next week ni ha Ookiku Ookiku kaizenga
  mimkomeru kara Da (Saikoru jikaru rain) Kou gokitaiwo?
  Sasayakana Christmas present?
  Kureguremo Jikosekini nde

 • This week (Friday) kara Next week no (monday) tokuni monday
  goro ni Ookina ookina Sage ga kitara kore koso Zekkou no kaiba

 • Ru-to zoko Hanne hatigake 2wari biki 1year ↓2years -3years↑Netarou 。Mochi ron Chart no katachi ha toto noi tut ha aruga chart ni ha Ookina Damasigo Tukimono 。 Chart dake de no handan ha kiwamete Kiken de aru。 SoRe wo Tasikana
  Monoto Suru noga DEKIDAKA dearu Dekidaka ni ha Usoga nai
  ironna sihyou to Tomoni Dekidaka wo Mirukotoga Katu tameno
  hissu jyouken to narou 。Dekidakaga 10000000kabu wo ko ete
  kita ra youtyuui ↑↑↑Nihou kouga Sadamari sore koso Hatino
  suwo tutuita youna jyoutaito narou 。Sikakeru no deha Naku
  yukkuri yuttari aserazu awatezu akiamezu Sono Tokiwo MaTe。
  Iga chi kuri chi kuri to itakunattara omomuroni Kae
  Minaga iito itte iru utiha madamada sakinosaki minaga mouda
  me da toitte nagete ki ta tokiga Saikou no Kaiba to narou
  NY dow nikkei heikin ha Tuneni itu(↓)Sagetemo yoi Kakugo
  da ke ha siteoke jiko seki ninde
  jiko seki ninde

 • Mada mada This week ha ipoipo tokiniha Ookina Sageto narou。

 • Ookiku Ookiku sitaOsita TokiNomi SitaOsita Toki no mi MaDa MaDa Hayasugi Takane zuka mi ni ha Kuregure mo GO○○jin
  jiko se ki ni n de

 • Netarou wo Okosane youni So-to so-to sizukani so-to kizukare nu you
  sitae sitae sitae hisokani hisokani so-to so-to sita he ipo ipo hisokani
  sitahe sitahe Ookiku sitaosita toki nomi sitaosita toki nomi Zenryoku de
  kai susumu Mezameta tokiha Chojya sama Tonarou
  Yasumumo souba
  Modori matini modori nasi
  komawari 3months Oomawari3years

 • Kabukano ↑↓(ue sita ) ha kihon Tekiniha jyuyouto kyuukyuu de Kimaru
  Koto wo Wasureteha narimasen。
  Motiron juyou ga kyoukyuu wo uwamawareba Kakakuha jyousyou itashimasu。
  kesite Kessan ya gyouseki Uwasa Nado de ha Arimasen。
  Sikasi Jyuyou kyoukyu no ba ra n su wo Kuzusu ta me ni ha Arayu ru
  hou hou ga kokoro mi ra re te iru no de seu。
  Yasunda furi wo sitari netafuri wo sitarin sinda furi made site minano
  Koudou Yarikata Wo jitto mite iru no de su Koudou wo Mite kara omomuro ni soreni Taisite Saikyouno Te wo utte kuru no deseu?
  Sikaketara make yorisou kotoga Dore Hodo Taisetu na koto ka?
  Sinken ni Kangae Nake Reba Naranai。Ikani ↑ni muka u ni ha Tai
  hen de aru ka wo rikai site hosii。
  naniha tomokaku kabunusi san ga kokorowo hitotu ni surukotoga
  Taisetu na kotoda 。

 • Dekida ka tyusi ha 10000000Kabu ijyou no TorihikiGa attekara 。
  Imano tori hi ki suuryouga Ikani sukunaku ! Usu Akina kaha itimoku ryouzen De arou Imano kakaku tai de ha Uri mo Kai mo Nai Toyuu koto
  Ima Itudan Sage Ta ra Kaimo no mo Jyojyoni Dete Kuru Ka?

 • Sikaketara Make Ookiku ookiku Sizen ni SitaOsiwo Mate
  S Site Yorisoe

 • Yachae S saiensu ↓Ikeike Dondon Choja sama
  Ookiku Ookiku SiTa○○○○SikoMe?

 • 100yen Dai Ikade Kaere ba Daiseikou OokikuOokiku Sage TaraKaiSagaru
  Konseiki SaidDaino Chance Touraika? 90yen dai de Sikometar Chojasama Tonarou
  Furui otosi fo SiKake teirun de suga Nakanaka teba nasi te ku re nakute
  Komatte irun desuyoー Nani-Tps demo sitane 90 en wo Miseta dayoー
  Yachi mata NAー Aku zairyou Detuku si Kande ↑ni Mukattara DonaiSurunjya Konodo○○me
  Kabuha Gaman ryou
  Tekiha Onore no Nakani Ari
  Ame fu tte Ji katamaru

 • Mosi Father to yobare youga pts sitane 90 wo misera re youga Sage ha
  ba ga bidoude Komatte irunde suyo Na ○ー Mou Saigono Kirifuda(↓)made Dasi ta da kayaー Erai kocha Eraikocha Akuzairyou Detukusi Kande ↑ni Demo mottekare tara Dou Suru Daー Eraikocha Eraikocha
  Takane zukami wo Senu you Gaman ni gaman wo siteki ta no jyazoー
  Ookiku Ookiku Sita osiwo Matteirunojyazoー
  Kokono itiban keikai sinakereba naranaimono ha Akuzairyou no detu kusi ga ichi ban kowaino jyaー
  Naniha tomoare 10000000kabu no Torihiki Kabusuu no Dekidaka ga jyousyo suru ↑houkou zuke no meyasuto narou Kokokarano sitaneha Kai Susumuga Toku saku to Narou

 • Takane zukamini ha kuregu re mo Goyou jin Goyoujin

 • Ookiku Ookiku SitaOshi Ta toki Nomi Sitaosita TOkinomi Shikomu Noda Ssaiensu no Naka de mo Teukakaku tai de Hoji
  Suru Mottmo Toku be Tuna Erabareshi Kabunusi to naRou

 • Minnaga Mina Akira meta tokikara Sou ba Ga HaJImaru kotomo
  Wasu Re teha Nari ma sen

 • Ookiku Ookiku sitaosi ta toki Sitaosita toki Nomi Siko Mu(Kansha no Kimoti Neutini Sikomu)Wo wasurezu ni Ookiku
  Ositara Daiseikou Sokone tikaku de SikoMere ba S saiensu San
  no Kabunusi san No naka de Ha Hontouno Neutini KaBuSuuwo
  Osamerareta Toku be tuna Kabu nusi To Nari MaSu cho-jiasama
  ni nari Eru Ichiban Tikai tokoro ni Irukotowo Jikaku site ina ke
  re ba Narima Sen Koko yori no Neu tina Tori hi ki ha Matato nai
  Toku betu tyu noToku be tu na Kabu nu si To na ruNoda
  (Mei jitu tomoni)

 • Arasino Maeno Sizukesa The NY Dow jones Average Awa Ga ha
  ji ke Ru no ha Majika Na NodarouKA?NY ga houkai sitara Soreni
  tura rete NIkkei heikin Mo Soutou na ○○to na ○noka?Sijyou ni
  mo ookina Eikyoumo de you? Itigi teki ni ha Subeteno ○○○○
  Ni Kakawa tte Kuru no da rou? Shikasi Nikkei hei kin toha Magyaku no kuse wo motu Koko ha Donoyouna Ugoki to naru
  Noka ?tomokaku Tokyo Olympics Games made 1000 days Wo
  Kita Kon niti Ookiku Ookiku sita Oshi ta ra ○○Sita Oshi tara ○○
  Mu Koto ga cho-jya Sama to Naru Haya Miti ka?
  kure gu re mo Jiko se ki nin de Goke n tou wo INORU

 • Kabukawo Osisageru Syuhou to site Father to mizusirazu no
  hi tobito kara Okoe gake wo Sare ru Koomo Arukamo siremasen
  Konotokikoso Sageta Sokonewo hiro u (sikomu)Chance Tourai
  Sita ne wo Arigataku Arigataku Sikomu Zekkouno Chance to to
  raeru kotowo wasureteha narimasen

 • Kokomade (madowo simeta )kitara Mou Daijyoubu Ookiku
  ookiku Ositara Mouke Mono Neutini Siko Meru Ari gata sa ni Kansya Situtu Yoyuu sikin de Deki uru kagi ri Atu me ra re re ba
  Daisei kou to Naru no ka? December next year

 • Madoha Kanze n ni Tojira reta Sa-dousuruKa ?Kabunu si san
  No (minasamano)Okokoro Hitotu ↑Sanseinanoka-ka ↓Osika
  Izureni seyo sitanewo KIri age Sodatte Iku Darou Sita osiha Oo
  ini Kai iyoku ga Masi te iku NoKa? Next month Next year

本文はここまでです このページの先頭へ